مشخصات اعضاء هیأت مدیره

رديف اعضاي هيأت مديره با نمايندگي سمت شروع خاتمه
۱ شرکت سرمایه گذاری زمین و ساختمان معین کوثر(سهامی خاص) فرهاد سلاسل رئیس هیأت مدیره-غیر موظف ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ ۲۵/۱۲/۱۳۹۷
۳ شرکت سرمایه گذاری زمین و ساختمان معین کوثر(سهامی خاص) احمد اکبری رئیس هیأت مدیره-غیر موظف ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ ادامه دارد
۴ سازمان اقتصادی کوثر هوشنگ احمدی سرصحرا مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره ۰۹/۰۳/۱۳۹۱ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷
۶ سازمان اقتصادی کوثر هوشنگ احمدی سرصحرا عضو موظف هیأت مدیره ۱۳/۰۳/۱۳۹۸ ۲۱/۰۴/۱۳۹۸
۷ سازمان اقتصادی کوثر ایرج پرهیزکار مدیرعامل ۱۳/۰۳/۱۳۹۸ ۲۱/۰۴/۱۳۹۸
۸ سازمان اقتصادی کوثر ایرج پرهیزگار مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ۲۱/۰۴/۱۳۹۸ ادامه دارد
۹ شرکت سرمایه گذاری بوعلی(سهامی عام) مهدی اسکندری عضو غیر موظف هیأت مدیره ۰۶/۰۸/۱۳۹۲ ادامه دارد

شایان ذکر است تغییرات نمایندگان اعضاء حقوقی در مرحله ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران می باشد.