شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین(سهامی خاص) در تاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۸۶ تحت شماره ۳۰۶۱۸۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.  بر اساس مصوبه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۸۶ سال مالی شرکت از اول تیر ماه هر سال شروع و در پایان خرداد ماه سال بعد به پایان می رسد.

محل قانونی شرکت به آدرس تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء سابق)، نبش خیابان ۳۷، پلاک ۱۶۵ طبقه دوم
می باشد.