سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در سال مالی مورد گزارش  ۲٫۰۰۰ میلیون ریال، منقسم به ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱٫۰۰۰ ریالی بانام و تماماً پرداخت شده بوده است. شرکت بنا دارد در سال مالی آینده، سرمایه خود را تا مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش دهد. در این راستا گزارش توجیهی افزایش سرمایه در حال تدوین و نگارش بوده که پس از اتمام آن جهت اظهار نظر به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارسال خواهد شد.