عضو هیأت مدیره

نام نماینده

سمت

سازمان اقتصادی کوثر

احمد اکبری

رئیس هیأت مدیره

سرمایه گذاری آوا نوین(سهامی عام)

ایرج پرهیزکار

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا

مهدی توزنده جانی

نائب رئیس هیأت مدیره