موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده ۳ اساسنامه عبارت است از : سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و واحدهای تولیدی، صنعتی ، بازرگانی و خدماتی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات بازرگانی و نیز خرید سهام در داخل و خارج از کشور. شرکت برای نیل به اهداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید:

  • تشکیل انواع شرکت و مبادرت به هر گونه مشارکت اعمل از حقوقی یا مدنی؛
  • تغییر ساختار شرکت های موضوع سرمایه گذاری از طریق بورس اوراق بهادار و یا سایر طرق؛
  • استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری از طریق ترهین اموال و دارائی ها منقول و سهام شرکت های تابعه و وابسته و سایر طرق؛
  • تشویق امیر سرمایه گذاری و عقد قرارداد جهت اداره سهام؛
  • خرید سهام شرکت های تولیدی، خدماتی و بازرگانی؛
  • خرید و فروش اوراق بهادار؛
  • انجام و ارائه خدمات کارگزاری سهام در سازمان بورس اوراق بهادار از طریق ایجاد مؤسسه کارگزاری و یا اخذ نمایندگی در سازمان بورس؛
  • اخذ موافقت به منظور اجرای طرح های تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای این امر؛
  • انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد،
  • سرمایه گذاری در ساخت املاک و مستغلات.

در سال مالی مورد گزارش کلیه منابع و دارائی ها  شرکت صرف سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار شرکتهای بورسی و فرابورسی گردیده است.