در جدول (۱) گزیده‏ای از اطلاعات عملکرد شرکت سرمایه‏گذاری پاک اندیشان امین (سهامی خاص) ارائه شده است:

جدول شماره ۱٫ گزیده اطلاعات عملکرد شرکت

شرح سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸ سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال) :
جمع درآمدهای سرمایه گذاری ۱۴۸٫۳۹۴ ۱۲۹
سود عملیاتی ۱۴۸٫۳۹۴ ۱۲۹
هزینه های مالی ۰ ۰
سودخالص پس از کسر مالیات ۱۴۴٫۸۴۶ (۱٫۷۹۳)
تعدیلات سنواتی (۱۰) ۰
جریان خالص(خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی ۶۱٫۴۸۵ (۱۹۸)
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
جمع دارائی‏ها ۳۰۱٫۲۳۳ ۲۰۲٫۶۷۱
جمع بدهی ها ۱۴۰٫۹۱۳ ۱۸۷٫۱۹۷
سرمایه ثبت شده ۲٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام ۱۶۰٫۳۲۰ ۱۵٫۴۷۴
ج) نرخ بازده (درصد) :
نرخ بازده دارایی‏ها ۴۸ ۱-
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) ۹۰ ۱۲-